دسته بندی های نمونه کارها: عکاسی

خانه آیتم نمونه کار

تعریف سقف کاذب

تعریف سقف کاذب سقف کاذب سقفی است که به اسکلت ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلی ،ساختمان وارد می شود.بدین ترتیب بین سقف مذکور و قسمت زیرین سازه اصلی...