تعریف سقف کاذب

تعریف سقف کاذب

سقف کاذب سقفی است که به اسکلت ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلی ،ساختمان وارد می شود.بدین ترتیب بین سقف مذکور و قسمت زیرین سازه اصلی ،فضای خالی به وجود می آید.سقف کاذب باید با مصالح سبک ساخته شده و قاب بندی(زیر سازی) مناسبی داشته باشد .پوشش و مخفی نگه داشتن عوامل زیر سقف مهمترین کارکرد سقف کاذب در ساختمان محسوب می شود.بعد از آن دکوراتیو و رنگ آمیزی و نورپردازی قرار می گیرند.

دلایل استفاده از سیستم سقف کاذب
  1. ایجاد رویه ای برای پوشش قسمت زیرین سقف ساختمان
  2. ایجاد فضایی برای جاسازی تأسیسات و تجهیزات سبک وزن
  3. بهبود عایق بندی حرارتی و یا صوتی سقف هر طبقه از ساختمان
  4. جهت حفاظت از اسکلت ساختمان و بخصوص اسکلتهای فولادی در برابر حریق
  5. ایجاد امکاناتی برای کنترل صوت و جذب آن
  6. ایجاد سقفی کوتاه تر برای فضاهای داخلی ساختمان