نوار پیشرفت

خانه عناصر محتوا نوار پیشرفت

۵ سبک و ۳ اندازه از & amp و رنگ نامحدود

Development 90%
90%
Design 80%
80%
Marketing 70%
70%
Research 46%
46%
Identity 66%
66%
Graphic Design 87%
87%
Simple Progress Bar 100%
100%
Simple Progress Bar 69%
69%
Simple Progress Bar 28%
28%
Development 90%
90%
Identity 80%
80%
Marketing 70%
70%
Research 60%
60%
This is Progress Bar 100%
100%
This is Progress Bar 75%
75%
This is Progress Bar 50%
50%
Development 90%
90%
Design 80%
80%
Marketing 70%
70%
Research 46%
46%
Identity 66%
66%
Graphic Design 87%
87%
Wrath 95%
95%
Pride 69%
69%
Envy 28%
28%
First Research 46%
46%
Web Development 66%
66%
Graphic Design 87%
87%
Photography 77%
77%
Illustration 55%
55%
Design & Art 33%
33%
Development 90%
90%
Design 80%
80%
Marketing 70%
70%
Research 46%
46%
Identity 66%
66%
Graphic Design 87%
87%
This is Progress Bar with big stylish counter 91%
91%
This is Progress Bar with big stylish counter 82%
82%
This is Progress Bar with big stylish counter 73%
73%